FAQ – Vanliga Frågor


FAQ – Vanliga Frågor

Reningen sker helt utan kemikalier, med omvänd osmos. Vattnet tvingas med hårt tryck genom en semipermeabel hinna som skiljer orenheterna från vattnet. Hinnans öppningar är så små (storleksklassen 0,1nm) att endast vattenmolekylerna ryms igenom dem, medan större joner, molekyler, virus, bakterier m.m. stannar på hinnans smutsiga sida därifrån de sköljs bort med matningsströmmen.
Apparaten är ytterst energieffektiv och planerad så att var och en själv kan sköta det behövliga underhållet. Vid normalt bruk räcker det att byta förfiltren 1-2 gånger per år (åtgärden tar mindre än 10 minuter). Om apparaten förvaras kallt över vintern måste man därtill genomföra vinterunderhåll (=apparaten töms på vatten och fylls med frostskyddsvätska). Renarens energiförbrukning är ca 0,5kWh/100l. Det innebär att om strömmen kostar 0,12€/kWh inklusive överföringsavgift, kommer vattnet att kosta ca 0,60€/m3 (som jämförelse kan nämnas att vattenledningsvatten i Finland kostar ca 4,00€/m3).
Apparaten är avsedd för förhållandena i Finland och övriga Norden samt Ryssland. Apparaten gör dricksvatten av nästan vilken pöl som helst. Beaktas bör dock att vattnet som ska renas får ha en salthalt på högst 0,8 %. (Norra Östersjön har vanligen en salthalt på ca 0,5 %. Avlägsnande av större mängder salt kräver betydligt kraftigare pumpar och högre tryck i apparaten.) Apparaten avlägsnar bl.a. natrium, fluor, arsen, mangan, järn, uran, klorid, sulfat, organiska ämnen, läkemedelsrester, bakterier, virus, alggifter, gödsel o.s.v., alltså praktiskt taget alla lösliga och olösliga fasta ämnen i vattnet. Renaren avlägsnar även radon i någon mån, men om radonhalten är mycket hög rekommenderar vi att ett större aktivkolfilter eller en luftningsapparat kopplas till renaren. Om vattnet innehåller mycket olösliga fasta ämnen (t.ex. sand, oxiderat järn el. dyl.) rekommenderar vi att man till renarens inlopp kopplar ytterligare t.ex. ett 50µm sedimentfilter. Riktgivande tabell över godkända halter i dricksvatten och maximala halter i vattnet som ska renas för att det renade vattnet ska uppfylla rekommendationerna och apparaten inte få funktionsstörningar:
ÄmneSHM 401/2001 max. Tillåten/rekommenderad haltMax för EMPRO (typisk)
Escherichia coli<1 kbe/100ml100 kbe/100ml
Arsen As10 µg/l500 µg/l
Fluorid F1,5 mg/l100 mg/l
Nitrat, NO350 mg/l2500 mg/l
Nitratkväve, NO3-N11 mg/l500 mg/l
Nitriitti, NO20,5 mg/l25 mg/l
Nitritkväve, NO2-N0,15 mg/l7,5 mg/l
Uran, U100 µg/l5000 µg/l
Koliforma bakterier100 kbe/100ml10000 kbe/100ml
Ammonium, NH40,5 mg/l25 mg/l
Ammoniumkväve, NH4-N0,4 mg/l20 mg/l
Klorid, Cl100 mg/l8000 mg/l
Mangan, Mn100 µg/l2000µg/l
Järn, Fe400 µg/l9000 µg/l
CODMn(O2) (kemisk syreförbrukning)5 mg/l15 mg/l
KMnO4-luku (kemisk syreförbrukning)20 mg/l60 mg/l
Radon, Rn1000 Bq/l5000 Bq/l
Elektrisk ledningsförmåga2500 µS/cm (=250 mS/m)13000 µS/cm (=1300 mS/m)
Turbiditet (grumlighet) NTU (FTU)1ej väsentlig
Färg5 mg/l Ptej väsentlig
pHej väsentlig
Hårdhetmmol/lej väsentlig
Kalciummg/lej väsentlig
Magnesiummg/lej väsentlig
Luktej väsentlig
Utseendeej väsentlig
Alkalinitetmmol/lej väsentlig
Apparaten fylls med frostskyddsvätska som hindrar den att frysa. På våren körs vätskan ut varefter apparaten är användningsklar igen. Frostskyddsvätskan är giftfri och godkänd för livsmedelsbruk.
Apparaten har två års garanti, förutsatt att den använts enligt garantivillkoren. Garantin gäller inte filtren eller annat normalt slitage.
Vattnet som apparaten producerar är mycket rent och mjukt. Två olika laboratorier har analyserat vattenprov från apparaten med ackrediterade metoder. Vi uppvisar gärna undersökningsresultaten på begäran.
Apparaten fungerar utmärkt även med solenergi. Hos oss kan man köpa också ett solcellspaket som innehåller en solpanel (250w) och två batterier (250Ah st.), regulator och inverter. Det här räcker för normalt stugbruk under sommarmånaderna (vattenförbrukning ca 200 l/d). Om vattenförbrukningen är större måste panelkapaciteten ökas.
Ja. Apparaten kan kopplas direkt till en normal brunnspump.
Apparaten är mycket tyst. När alla pumpar går är ljudnivån cirka 52-55dBA, det vill säga i klass med en tyst diskmaskin.
Strömbehovet är cirka 500W, alltså cirka 2A. Den kopplas till ett vanligt jordat uttag.
Apparaten har en 200 liters förvaringstank för det rena vattnet. Tanken har en elkopplare med flöte, som registrerar när en viss mängd vatten tagits. Efter en viss gräns börjar apparaten automatiskt göra mer rent vatten till tanken.
Ja. Svårighetsgraden kan jämföras med installering av en disk- eller tvättmaskin. Vi rekommenderar att en auktoriserad VVS-montör gör kopplingarna, för att försäkringsbolagens kriterier ska uppfyllas.
Normalt räcker byte av förfiltren cirka en gång per år. Om råvattnet tas ur havet eller en sjö behöver också råvattenspumpens sugfilter putsas då och då. Behovet beror på råvattnets smutsighet och algmängd. Om apparaten förvaras i kallt på vintern måste man fylla den med frostskyddsvätska, som sköljs ut på våren. Membranfiltrets normala livstid är cirka 5 år. Alla serviceåtgärder kan göras själv enkelt och snabbt.
Tom cirka 40kg – med full vattentank cirka 250kg.
Den maximala lyfthöjden med havspump är cirka 20 meter. Det längsta genomförda avståndet mellan centralenheten och havspumpen är cirka 150 meter, men avståndet är inget problem i sig. Som standard levererar vi havspumpen med antingen 25m eller 50m slang och kabel.
Vi rekommenderar att strömmen alltid lämnas på i apparaten. Då genomför den var 12 timme en genomsköljning så att membranelementets smutsiga sida sköljs med rent vatten. Då minskar bakterietillväxten på membranets smutsiga sida avsevärt. I det renade vattnet finns inte bakterier eller näring för sådana, så vattnet i tanken förstörs inte och den regelbundna sköljningen håller det också fräscht. Om apparaten står en längre tid utan ström rekommenderar vi att man inte dricker den första tanken vatten. Som tvättvatten el. dyl. kan det mycket väl användas.
Apparaten är en finsk innovation. Vissa delar tillverkas själv eller skaffas av finska underleverantörer medan andra kommer från Europa och Förenta staterna. Apparaten innehåller inga kinesiska eller österländska delar. Montering och testning sker i Hyvinge och därifrån får man också reservdelar. Apparaten har utvecklats och tillverkas av EMP-Innovations Oy.